TIN TỨC

20/12/2023, 16:48 PM

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA QUYẾT ĐỊNH 4159/QĐ-BGDĐT

Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT về "Chương Trình Đào Tạo và Cấp Chứng Chỉ Đào Tạo Cho Người Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh tại Trung Tâm Ngoại Ngữ, Tin Học tại Việt Nam. Dưới đây là những đối tượng chủ yếu mà Quyết định này hướng đến:

1. Người Bản Ngữ Tiếng Anh

 • Chương trình đào tạo trong Quyết định áp dụng cho những người bản ngữ (ngôn ngữ tiếng Anh) có bằng cao đẳng trở lên. Điều này nhằm đảm bảo rằng giáo viên có khả năng chuyên sâu và hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ tiếng Anh, từ đó mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học viên.

2. Người Nước Ngoài Có Bằng Cao Đẳng Tiếng Anh Trở Lên

 • Quyết định cũng áp dụng cho những người nước ngoài có bằng cao đẳng tiếng Anh trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc mở cửa cho những cá nhân có trình độ học vấn cao, tạo điều kiện thuận lợi cho họ nắm vững nội dung và phương pháp giảng dạy.

3. Người Nước Ngoài Có Bằng Cao Đẳng Trở Lên và Chứng Chỉ Năng Lực Ngoại Ngữ

 • Đối tượng này bao gồm những người nước ngoài có bằng cao đẳng trở lên và có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Điều này nhấn mạnh vào yếu tố kỹ năng ngoại ngữ của học viên, giúp đảm bảo họ có khả năng giao tiếp và giảng dạy hiệu quả.
 • Những đối tượng này sẽ là những người học viên chủ chốt, những người sẽ hình thành cơ sở giáo dục đa dạng và chất lượng theo hướng quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam.

Ngoài các đối tượng chịu tác động trực tiếp nêu trên thì Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT còn quy định chi tiết về yêu cầu đối với giảng viên, báo cáo viên và cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Dưới đây là các điều quan trọng được quy định trong quyết định:

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, BÁO CÁO VIÊN

1.1 Bằng Cấp và Năng Lực Tiếng Anh

 • Giảng viên, báo cáo viên cần có bằng thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành dạy tiếng Anh hoặc có bằng thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan tới ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Yêu cầu về năng lực tiếng Anh: từ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.2 Kinh Nghiệm và Ưu Tiên

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng Anh.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng hoặc làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh.

1.3 Khả Năng Công Nghệ và Phát Triển Nội Dung

 • Có khả năng về công nghệ thông tin.
 • Có khả năng phát triển nội dung, xây dựng tình huống học tập và kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc thù của học viên.

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

2.1 Loại Cơ Sở Giáo Dục

 • Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo bao gồm Trường đại học sư phạm có khoa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có khoa đào tạo giáo viên tiếng Anh; cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

2.2 Năng Lực Xây Dựng và Thẩm Định Tài Liệu

 • Cơ sở giáo dục cần có năng lực xây dựng, thẩm định tài liệu và tổ chức đào tạo theo Chương trình.

2.3 Cơ Sở Vật Chất, Hạ Tầng và Công Nghệ

 • Có cơ sở vật chất thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở nền tảng trực tuyến.
 • Cơ sở thực hành đáp ứng được công tác đào tạo.

2.4 Hệ Thống Ghi Nhận và Xử Lý Dữ Liệu

 • Hệ thống thông tin tích hợp để định kỳ thu thập và xử lý dữ liệu về giảng viên, giáo viên và người nước ngoài.

2.5 Hệ Thống Phần Cứng và Phần Mềm Công Nghệ

 • Hệ thống phần cứng và phần mềm công nghệ được duy trì thường xuyên và luôn sẵn sàng để giảng viên và người nước ngoài có thể sử dụng hiệu quả.

Những yêu cầu này đảm bảo rằng giảng viên và cơ sở giáo dục có đủ chất lượng và năng lực để thực hiện chương trình đào tạo theo Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT một cách hiệu quả.

Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT đã tạo ra cơ hội đào tạo và phát triển cho những đối tượng trên, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh trong cả nước.

XEM THÊM

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 4159/QĐ-BGDĐT BAN HÀNH NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023